فینترک کانادا

FINTRAC طبق قانون درآمد حاصل از جرم و جنایت (پولشویی) تأسیس شد که در دسامبر سال 2001 اصلاح شد تا درآمد حاصل از جرم (پولشویی) و قانون تأمین مالی تروریسم (PCMLTFA) شود.

دستورالعمل FINTRAC در سال 2006 تحت عنوان بیل C-25 [5] اصلاح شد تا اقدامات مربوط به شناسایی مشتری ، ثبت و ضبط و گزارش دهی مشتری ، ایجاد یک رژیم ثبت نام برای مشاغل خدمات پولی .و صرافی ها و ایجاد تخلفات جدید برای عدم ثبت نام انجام شود

Lumenwire در مرکز تجزیه و تحلیل معاملات مالی و گزارش های کانادا (FINTRAC) به عنوان تجارت خدمات پول (MSB) با شماره ثبت M18176454 ثبت شده است.