اطلاعات گیرنده را اضافه کنید

- فوریه 12, 2020
اطلاعات گیرنده را اضافه کنید

اطلاعات گیرنده را اضافه کنید. پول می تواند مستقیماً به حساب های بانکی یا ایمیل های شخصی ارسال شود.