مبلغ انتقال و روش پرداخت را اضافه کنید.

- فوریه 12, 2020
مبلغ انتقال و روش پرداخت را اضافه کنید.

اطلاعات گیرنده را اضافه کنید. پول را می توان مستقیماً به حساب های بانکی یا ایمیل های شخصی ارسال کرد.