معامله را تأیید کنید

- فوریه 12, 2020
معامله را تأیید کنید

تأیید کنید که مبلغ ارسال شده ، اطلاعات گیرنده و روش پرداخت صحیح است.